SENTRY MK4 HỖ TRỢ QUẬN ỦY QUẬN 3 TỔ CHỨC KIỂM TRA THÂN NHIỆT CHO CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HƠN 200 ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN XII - NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ QUẬN 3

SENTRY MK4 HỖ TRỢ QUẬN ỦY QUẬN 3 TỔ CHỨC KIỂM TRA THÂN NHIỆT CHO CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HƠN 200 ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN XII - NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ QUẬN 3
 
 

 

 
DOMEC
Shape